ประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ผลการศัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔)