มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี   และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร  ประธานคณะทำงาน 2.ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์  ผู้ทำงาน 3.นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ผู้ทำงานและเลขานุการ ในการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICIT