วันที่ 10 เมษายน 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลประกวดผลงาน CWIE 
ดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2567
จำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศจำนวน 5 รางวัล จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งหมด13 แห่ง โดยมี ผศ.ธน้ตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนในการเข้ารับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการ CWIE ดาวรุ่ง" ระดับเครือข่าย
ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 
ประกาศจำนวนผลรางวัลผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ประเภท Oral Presentation ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
***ได้รับชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (ต่อระดับชาติ)
***ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่น
*** ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
ประเภท Poster Presentation ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
*** ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
ประเภท Poster Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่น
*** ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
ประเภท Poster Presentation ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  และการจัดการ
*** ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
*** ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
*** ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล