วันที่ 4-6 เมษายน 2567 
งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน บุคลากร และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ การแสดงทางวัฒนธรรม และการประกวด Mr. & Miss International Songkran ซึ่งตัวแทนชายหญิง ได้แก่
Mr. Kaung Htet ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด Mister International Songkran
Miss Li Wenrui ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด Miss International Songkran
ภาพ/ข่าว งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ