วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 
สภามหาวิทยาลัย มรอ. จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายกสภา อุปนายกสภา และ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อ ผู้ใหญ่ และ
ผู้มีพระคุณ รวมทั่งเป็นการขอขมาลาโทษพร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต
ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม 
ภาพ/ข่าว PR URU