ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 
โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล 
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์