วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยต้นแบบ นักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องใน "วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์" ประจำปี 2567 ซึ่งมีนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับมอบรางวัลจาก รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย และมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณบดี ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ( พิชัยสงคราม ) อาคาร ICIT 
ภาพ/ข่าว PR URU