วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี  คุณอัญชรีย์ เทียมทินกฤต ที่ปรึกษาอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง  ผู้ช่วยอธิการบดี  พร้อมด้วยบุคลากรงานคลัง กองกลาง และบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ร่วมจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายและการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน จำนวน 68 คน  ได้รับทราบข้อจำกัดและสามารถดำเนินการเบิกจ่ายและการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้องประชุม พิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT
ภาพ/ข่าว PR URU