วันที่ 1 เมษายน 2567 
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 2 และ 3 ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และมีนางสาวสุภานัน พุทธา นักจัดการงานทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และกล่าวตอนรับโดย ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ในการสนองพระราชดำริ แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการบริหารและการจัดการ เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน การประชุมกลุ่มสมาชิก ฯ  มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตดูแลศูนย์ประจำหน่วยประะสานงาน อพ.สธ.-มรอ. 4 จังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมจำนวน 18 แห่ง รวมจำนวน 46 คน  และกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 25667ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์