วันที่ 1 เมษายน 2567 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ ภาคีเครือข่าย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley (Increase the value of agricultural products and food by BCG model) ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ผ่านระบบออนไลน์ โดยลงนามร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 2 แห่ง ได้แก่ รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงาน ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4.อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 5.สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง 6.สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง 7.หอการค้าจังหวัดลำปาง 8.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 9. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง 10.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง 11.กลุ่ม Young smart farmer ลำปาง 12.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง 13.หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 14.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 15.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 16.สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 17.สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 18.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 19.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 20.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 21.สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 22.หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 23.YEC จังหวัดอุตรดิตถ์ 24.บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อให้ได้ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่าย และต้นแบบ RAINS for Thailand Food valley ในภาคเหนือ อันเนื่องมาจากการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยมูลค่าสูงบนฐานทรัพยากรภาคเหนือตอนบน จากผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อให้ได้เทคโนโลยี นวัตกรรม และต้นแบบผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยปีละ 4 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคัดเลือกข้อเสนอโครงการภายใต้งานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ กลุ่มเรื่อง RAINS for Thailand Food valley
ภาพ/ข่าว สำนักวิจัยฯ