วันที่ 27 มีนาคม 2567 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกผลงานนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ภาพ/ข่าว PR URU