สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน"การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน" โดยมีนางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
------
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยรศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย ด้านการนำองค์ความรู้เทคไนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลงาน : การยกระดับขีดความสามารถของชุมชน ด้วยระบบและกลไdการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นสิ่งแวดล้อม และสังคมสูงวัย ด้วยกระบวนการพันรกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
-------
ภายในงาน นางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน" ณ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำฯ กรุงเทพฯ