มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อ.ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมภาคีเครือข่าย Thai Media Lab 
รวม 16 องค์กร ลงนาม MOU มุ่งพัฒนาทักษะกำลังคนและนวัตกรรมสื่อ ประกอบด้วย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ สามย่านมิตรทาวน์  กรุงเทพ