มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด จัดโครงการมหกรรมตลาดนัดอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ “UTTARADIT JOB FAIR 2024”  ได้รับเกียรติจากนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ธนัตธา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีสถานประกอบการมาร่วมจัดบู๊ทรับสมัครงาน จำนวน 50 หน่วยงาน และมีตำแหน่งงานกว่า 2,500 อัตรา 
และได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมมือกันผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์