วันที่ 26 มีนาคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า เป็นประธาน โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการลงทะเบียนว่างงาน”โดยคุณธัญญารัตน์ คงสำราญ  “แนวการปฏิบัติตนเพื่อการเป็นบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”โดย นางสาวศศิรัศมิ์ เสือเมือง   “การหางาน สมัครงานอย่างไรจึงจะได้งานทำ” โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด  “การให้ความรู้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดย บัณฑิตวิทยา
ภาพ/ข่าว PR URU