ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ  โดยมีสถานศึกษาและหน่วยงานอุดมศึกษา จากจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เข้าร่วม รวม 18 หน่วยงาน จำนวน  71 ท่าน ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์