วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 
รองศาสตราจารย์.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ 
โดยมีโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน 1 โครงการได้แก่ โครงการยกระดับทรัพยากรเกษตรมูลค่าสูง  ดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์ชวลิต รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ผู้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยการผลิตพืชอัตลักษณ์  สร้างกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบบริหารจัดการการผลิตและสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกษตรกร  สร้างแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรกร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ตรงความต้องการของตลาด  และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์   ผลการดำเนินโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และคาดว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1,001-3,000 บาท ร้อยละ 77.30 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังอบรมทันทีร้อยละ 63.60 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน/กลุ่มร้อยละ 45.50 ด้านการนำความรู้ไปขยายผลต่อพบว่าสามารถประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ ร้อยละ 72.70 เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อร้อยละ 18.20 และให้บริการ/คำปรึกษา ร้อยละ 9.10
ภาพ/ข่าว PR URU