มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ พร้อมด้วยบรรณาธิการ และผู้แทนบรรณาธิการ จากวารสารสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 6 วารสาร ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
บรรณาธิการ วารสารวิชาการ มรอ. 
อ.ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
บรรณาธิการ วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาต กัณฑาทรัพย์
ผู้แทนบรรณาธิการ วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ คล้ายชม
ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นางปิยะดา เทพสาธร
ผู้ช่วยงานวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา แสงสว่าง
บรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการและการบัญชี
อ.ดร.ชัยณรงค์ รักธรรม
ผู้แทนบรรณาธิการ วารสารครุศาสตร์
ได้รับเกียรติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาวารสาร เข้าสู่ฐาน TCI / ACI และ SCOPUS จาก บรรณาธิการวารสาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ช่วงที่ 1 
ณ ห้องประชุม 70 ปีศรีสง่ามหานคร ชั้น 18
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ซึ่งมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ และแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกับ
ประกอบด้วย
1. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TC/1) ปีที่ 11
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ บรรณาธิการ
2. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI1) ปีที่ 11
โดย ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ บรรณาธิการ และ ช่วงที่ 2 
ณ อาคารสำนักงานสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งมี รศ. ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยน กับแนวทางการพัฒนาวารสารสู่ฐาน SCOPUS  ประกอบด้วย
1. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (TCI1) ปีที่ 30
2. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (TCI1) ปีที่ 16
3. The Journal of Behavioral Science (SCOPUS Q4) ปีที่ 19

ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 
ณ ห้องประชุมโรงแรม ไอบิส รัชดา 
ได้รับเกียรติจาก ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมทำ workshop การประเมินวารสารเพื่อเตรียมรับการประเมินรอบที่ 5 ซึ่ง ทำให้ วารสารของ มรอ. มีแนวทางที่จะยกระดับวารสาร เพื่อรองรับการประเมิน และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของวารสารได้ 
#ReinventingURU
#URU_journal