วันที่ 22 มีนาคม 2567
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ รองอธิการบดี ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” เพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรติตถ์ เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าว PR URU