URU NEWS
17 มีนาคม 2567

หน่วยประสานงานการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (URU  Engagement unit)ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ เพื่อ “ยกระดับนวัตกรรม องค์ความรู้สู่การสร้างโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง ตามประเด็นขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนการวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชาติทนง โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน URU  Engagement unit และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมเวที 40 ท่าน

การจัดเวทีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะนักจัดการงานวิจัยในการขับเคลื่อนงานและพัฒนาชุดโจทย์วิจัยผลกระทบสูงตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัลสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ องค์ความรู้สู่การสร้างโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูงตามประเด็นขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุมแลบัวอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ร้านอาหารแลบัว ตำบลป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์

Cr. #ศุนย์ประสานงานบูรณาการ_สวพ._มรอ.
#ภาพข่าว
#ReinventingURU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
#ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์URU
#URU_Engagement_Unit