เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณีย์  สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมหารือ ประเด็น การจัดการสถาบันนวัตกรรมป่าไม้ ประกอบด้วย งานด้านหลักสูตร งานด้านวิจัย และงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (พิพิธภัณฑ์โรงเรียนป่าไม้) โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง		ประธานกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์	รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์กรรมาธิการ และนายไชยวัฒน์ สุโชดายน	เลขานุการคณะอนกรรมาธิการ และผู้แทนจาก จังหวัดแพร่ นายเสรี  ทรงศักดิ์	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และต้อนรับโดย พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง ท่านวิฑูร สมจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งจะขับเคลื่อนแผนงานระยะแรกภายใน มิถุนายน 2567