วันที่ 13 มีนาคม 2566 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566  ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เปิดดำเนินการสอนนักเรียนระดับชั้นบริบาลจนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดรับนักเรียนที่มีอายุครบ 2 ขวบ เข้าเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมาและปัจจุบันได้ขยายการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การเปิดสอนของโรงเรียนสาธิตฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนามาตรฐานในด้าน การเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่าง เป็นแหล่งทดลองนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่งอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งในวันนี้เป็นนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 31 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 19 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุม FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าว PR URU