วันที่ 8 มีนาคม 2567
สภามหาวิทยาลัยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 ณ โรงแรม ฏ-ชฎา รีสอร์ท
 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย
 เป็นประธาน และวันที่ 7 มีนาคม 2567 สภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เยี่ยมชมและศึกษาเรื่องการส่งเสริมพลังงานสะอาดเสริมสร้างความมั่นคง
ในด้านการใช้พลังงานของประเทศ และการนำความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะกลับมาใช้ประโยชน์ในองค์กร ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการกับการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเข้าสู่ Green University 
ณ บริษัทพีทีทีแอลเอ็นจี จํากัด หนองแฟบ (LMPT2) ตำบลมาบตาพุด
ภาพ/ข่าว PR URU