URU NEWS
6 มีนาคม 2567

องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ 

ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ นายภูริภัทร เข็มเพ็ชร์ ได้รับคะแนนเสียง 1,676 คะแนน ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 จากประชาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์