วันที่ 4 มีนาคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ กองนโยบายและแผน ได้นำนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ ห้องพิชัยสงคราม อาคาร ICIT ซึ่งการตอบแบบวัด EIT นี้ จะช่วยให้ทราบถึงมุมมองของบุคคลภายนอกที่มีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น