วันที่ 1 มีนาคม 2567
ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดีเป็นผู้แทนอธิการบดีในการต้อนรับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่นิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศิษย์เก่าจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมอบหมายให้กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้แนวคิด แนวทางต่างๆ เพื่อลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน ติดตาม ดูแลด้านการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน สภาพความเป็นอยู่ และให้กำลังใจนักเรียนตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการศึกษาของผู้ที่ได้รับทุน เพื่อการดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 17 คน  คณะครุศาสตร์ 16 คน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน และคณะตรวจเยี่ยมได้แก่
1. พ.ต.ท.หญิงนฤตา พิทักษ์สกุลทอง ผบ.ร้อย ตชด.312
2. ด.ต.วิจาร จันที่ เจ้าหน้าที่งานการศึกษา ร้อย ตชด.312
3. ด.ต.หญิงปทุมพร เขียวศรี เจ้าหน้าที่งานการศึกษา ร้อย ตชด. 312
ภาพ/ข่าว PR URU