วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม หลักสูตรอบรมคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) ณ ห้องการะเกด ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ให้กับตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมขยายการอบรมคณาจารย์นิเทศให้กับเครือข่าย CWIE และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศต่อไป
ภาพ/ข่าว ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน