วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรสาขาวิชานาฎศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ณัฐพัชร์  มหายศนันท์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และผู้เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ได้รู้ถึงจารีตขนบธรรมเนียมการไหว้ครูด้านนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดต่อกันมาและให้นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ เรียนรู้ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีการไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ตามแบบอย่างที่ถูกต้อง รวมถึงให้นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ผู้ที่เข้าร่วม เกิดความซาบซึ่งในสุนทรียะภาพของนาฏศิลป์ไทยและมีกัลยาณมิตรเกิดเครือข่ายเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย โดยพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย มีผู้เข้าร่วมดังนี้
1. นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ชั้นปีที่ 1 - 4
2. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย
3. ศิษย์เก่าและเครือข่ายศิษย์เก่า รวมทั้งสิ้น 350 คน 
และประธานผู้อ่านโองการและประกอบพิธีไหว้ครู โดยท่านอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปิน
แห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปีพุทธศักราช 2565
ภาพ/ข่าว PR URU