วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ “การทบทวนวิเคราะห์ภารกิจ โครงสร้างภายในและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี  ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ และเพื่อเป็นการจัดโครงกางสร้างองค์กร กำหนดกรอบและทิศทางในการจัดสรรอัตรากำลัง ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการกำหนดตำแหน่งตลอดจนให้มีการทบทวนตรวจสอบภารกิจตามโครงสร้างของส่วนงาน และหน้าที่รับผิดชอบ การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบการเกลี่ยคนและการเกลี่ยงาน เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนคนล้นงานและกำลังคนไม่เพียงพอ ต่อส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้มารถวางแผนการจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ภาพ/ข่าว PR URU