รศ.ดร.สุภาวินี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ ดร.วทัญญู สลิปเงิน และอาจารย์ณัฐพัชร์  มหายศนันท์  คณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยประจำปี 2567 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 ณห้อง hall 1 โรงแรม Beelive Hotelโฮเต็ล จังหวัดสุรินทร์ 
ภาพ/ข่าว : โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย #ICAC_URU