อาจารย์ ดร.ชวลิต รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรครุศาสตร์สาขาเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัล ดังนี้
# รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมอาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชัน
1. นายรณพีร์ สุภากรณ์
2. นางสาวนราธิปภรัตน์ ภูพวงจันทร์
3. นางสาวพิมลพรรณ บุญธวัชศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วรรณกนก เขื่อนสุข อาจารย์ ดร.นันทา เป็งเนตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะวิชาชีพการบรรจุถุงปลา
1. นายวินิจ สุขช่วย
2. นางสาวชญานิษฐ์ เหล่ากอ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม และนายวิรุฬ โตจันทร์
 
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะวิชาชีพการจัดสวนถาด
1. นายฐิติวัสส์ หวานฉ่ำ
2. นายสมเกียรติ สร้อยสุวรรณ์
3. นางสาวธารารัตน์ แก้วพะเนียง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปุญญารัสมิ์  ไกรสุข
ภาพ/ข่าว คณบดีคณะเกษตรศาสตร์