วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับผู้เรียนบัญฑิตพันธุ์ใหม่รุ่นที่ 3 หลักสูตรประกาศนียบัตร ชุดวิชา Non-Degree เศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยมี ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้เรียน ณ ห้อง FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU