วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลเมืองท่าเหนือ ผ่านมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ จังหวัดอุตรดิตถ์ (Tha Nuea Fest ) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรม ประเภณีภูมิปัญญาแบบร่วมสมัย และโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinvent) ณ วัดใหญ่ท่าเสาและชุมชนท่าเสา โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานและการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพต้นทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่และงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่การเป็น ( Local Soft Power ) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างบุคลากรสร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น สหวิทยาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ( Lifeiong Lerning ) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านเทศการให้เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมถึงบูรณาการการเรียนและการทำงานให้กับนักศึกนาร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน นำไปสู้ปฏิบัติงานจริง
ภาพ /สาขานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ข่าว / PR URU