เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นายนพดล ภู่เกาะ นักจัดการงานทั่วไป และผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 36 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ณ โรงเรียนบ้านวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพ และในวันปิดกิจกรรมมีการส่งมอบงานในการพัฒนา โรงเรียนบ้านวังกวาง ที่มีผู้บริหาร บุคลากร และผู้นำนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ครั้งต่อไป ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าง กองพัฒนานักศึกษา