2 กุมภาพันธ์ 2567
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีและ อ.ภูดิท เรืองรอง คณบดีวิทยาลัยน่าน เป็นผู้แทนในการรับมอบทุนการศึกษาจากคุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 2 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมอบทุนจำนวน 250,000 บาท เพื่อใช้ในกองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมอบทุนจำนวน 252,000 บาท ให้กับนักศึกษาของมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยน่าน