วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงาน “Techno Open House วันเทคโนโลยี” ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” ที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษา รวมถึงเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การลงนามความร่วมมือกับ หน่วยงานภาคเอกชน การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหลักสูตรสาขาวิชาทั้ง 10 หลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขัน และการฝึกอบรมทางวิชาการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU