วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567  โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU