URU NEWS
วันที่ 31 มกราคม 2567 
อาจารย์.ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายนพดล ภู่เกาะ นักจัดการงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  คนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 36 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้พัฒนา soft skills ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยปราศจากข้อขัดแย้ง ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย และความสามัคคีของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  อีกทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริงนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนรู้มาอีกด้วยถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้ 
#URU #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  #เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ภาพ/ข่าว กองพัฒนานักศึกษา มรอ.