วันที่ 31 มกราคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดโครงการประชุมเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษาแนวทางดูแลให้คำปรึกษานักศึกษา ณ ห้องหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธาน  และการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์และปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในวัยรุ่น รวมทั้งการคัดกรองและแนวทางการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถจัดการตนเองระหว่างศึกษาได้บรรลุผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
ภาพ/ข่าว PR URU