วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 
การนับคะแนนการลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน และผลการลงคะแนนนิยม ผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 99 คน มาใช้สิทธิจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 86.87
1.ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา ได้รับคะแนน 33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.37
2. ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม ได้รับคะแนน 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.51
ภาพ/ข่าว PR URU