เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “URU-Green University Workshop” ณ สะปันดาวรีสอร์ท จ.น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผู้บริหารที่กำกับงานนโยบายของมหาวิทยาลัย ร่วมระดมความเห็นแนวทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ Green U บนฐานคิด  6 ประเด็น UI Green Metric ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการดำเนินงาน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การใช้พลังงาน การจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากรน้ำ การจัดการระบบขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา รวมถึงชุมชน ท้องถิ่น วางแผนผลักดัน 3 ระยะ (ภายใน 2 ปี/ 3-5 ปี และ 5 ปีขึ้นไป)  
ภาพ : สภามหาวิทยาลัย  ข่าว : PR.URU