วันที่ 19 มกราคม 2567
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รศ.ดร.พินิติ  รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาลัยน่าน
ภาพ/ข่าว PR URU