วันที่ 18 มกราคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ ร่วมกับงานสินทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทำการตรวจสุขภาพโค/กระบือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ปศุสัตว์อำเภอพิชัย ปศุสัตว์อำเภอตรอน ปศุสัตว์อำเภอลับแล และปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน  ณ ลำรางทุ่งกะโล่ ซึ่งรายละเอียดการตรวจสุขภาพประกอบด้วย ตรวจฟัน ประเมินอายุ, วัดน้ำหนัก ส่วนสูง, เจาะเลือด ถ่ายพยาธิ, ฉีดวัคซีน, ตรวจระบบสืบพันธ์, ติดเบอร์หู ทำทะเบียนประวัติโค/กระบือของมหาวิทยาลัย ร่วมกับงานสินทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว งานสินทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์