วันที่ 17 มกราคม 2567 
ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ชึ่งมีผู้พิพากษา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนราคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการจึงจัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งวันนี้นับเป็นวันทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนื่องจากวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่นับเป็นประดิษฐกรรมที่สำคัญ คือ พระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้ เมื่อปี พ.ศ. 1826 รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อีกนานับปราการต่ออาณาประชาราษฎร์ ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการจัดรัฐพิธีของจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ของส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งการกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในการประกอบพิธี 
ภาพ/ข่าว PR URU