วันที่ 17 มกราคม 2567
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานจัดโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 
เรื่อง “ศิษย์เก่าโชว์ให้น้องดู เล่าสู่กันฟัง ปฏิบัติสหกิจแบบปัง ๆ ต้องทำ (ยัง) ไง” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์  รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โดย อาจารย์หนึ่งฤทัย ดวงดัน รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงานให้กับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามและวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความสนใจ ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ และวิทยากรโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด ความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. คุณนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินใจ มีเดีย เทคโนโลยี แอนด์ เอเนอร์จี ซิสเต็มส์ 2. คุณพิชญ์พงษ์ จันทา ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3. คุณปรีชา พรมโสภา เจ้าของธุรกิจสวนอ้อมกอดบอนสีและสวนผลไม้ทางเลือก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 414 คน
ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ FMS 102 อาคารคณะวิทยาการจัดการ          
ภาพ/ข่าว PR URU