วันที่ 17 มกราคม 2567
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี นายวินัย  ปราบริปู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน เพื่อรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ของผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. ผศ.ดร.สมบัติ  เวชกามา 2. ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม
ภาพ/ข่าว PR URU