มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย) ประจำปีพุทธศักราช 2565-2566 โดย ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี  โดยมี ผศ.ไชยยา แซ่ยับ
ผศ.ดร.สมคิด ทุ่นใจ ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน
ผศ.ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง เข้ารับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยนที มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
PR.URU