ระหว่าง วันที่ 13-14 มกราคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม ด้วยเทคนิคการ Coach & Facilitator เพื่อการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา (FMS 101) ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัย (Mini Seal URU 67) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ในวันที่ 14 มกราคม 2567 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีกล่าวปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม การอบรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วย Seal วิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 ได้แก่ ผศ.ดร.สุทัศน์ กำมณี ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ และ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร นำโดย ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดี คุณศศิรัศมิ์ เสือเมือง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 137 คน
ภาพ/ข่าว กองพัฒนานักศึกษา