วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมงาน “Future Thailand” ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มอบนโยบายและ บรรยายในหัวข้อ  อว.ยุคใหม่ เพื่ออนาคตประเทศไทย
 “Road to The Future” 
   และช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขึ้นรับรางวัลชมเชย  ผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 จากผลงาน 
“การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนด้วยระบบและกลไกการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่น สิ่งแวดล้อมและสังคมสูงวัยด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ดําเนินโครงการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ สังคม ตามจุดมุ่งหมายในการเป็นปัญญาของชุมชน (Wisdom of Community) โดยการพัฒนากลไกการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่พัฒนาระบบการจัดการป่าชุมชนและกลไกการจัดการตนเองของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย ส่งผลให้ชุมชนเกิดการจัดการระบบการผลิตการเกษตร (ดิน นํ้า ป่า)


#อวforeveryone
#อวforall
#อวforthefuture 
#อวเปลี่ยนชีวิต