มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยรศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีเข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 สถาบัน ระหว่างในวันที่ 7-8 มกราคม 2567 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์